vineri, 4 noiembrie 2011

Resita / Incompatibilitate la PSD Caras-Severin

Agenţia Naţională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor de către doamna NICULA Tudoriţa, Director coordonator în cadrul Casei Judeţene de Pensii Caraş-Severin.
Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerinţele Legii nr. 176/2010, referitoare la înştiinţarea persoanelor evaluate, doamna NICULA Tudoriţa fiind informată, prin adresa 1459/G/I.I./12.01.2011, despre declanşarea procedurii de evaluare. Prin intermediul adreselor nr. 100181/G/I.I./12.09.2011 şi nr. 108130/G/I.I./30.09.2011, doamnei NICULA Tudoriţa i-au fost aduse la cunoştinţă elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.
În urma evaluărilor demarate la data de 09.11.2010, s-au constatat următoarele:
- NICULA Tudoriţa s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 25.05.2009-14.10.2009, întrucât a deţinut simultan atât funcţia de Director coordonator în cadrul Casei Judeţene de Pensii Caraş-Severin, cât şi funcţia de Administrator în cadrul S.C. NICMED ORL S.R.L., încălcând, astfel, dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
Prin Ordinul nr. 1184/25.05.2009, emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, doamna NICULA Tudoriţa a fost numită în funcţia de Director coordonator în cadrul Casei Judeţene de Pensii Caraş-Severin.
Începând cu data de 21.02.2002, NICULA Tudoriţa deţine funcţia de Administrator în cadrul S.C. NICMED ORL S.R.L.
Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor, deoarece, conform dispoziţiilor art. 94, alin. 2), lit. c) din Legea nr. 161/2003, 'funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în unităţi cu scop lucrativ din sectorul public, sau privat, în cadrul unei asociaţii familiale sau ca persoană fizică autorizată'.
Persoana faţă de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.
În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicţia de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de confirmare a existenţei unei stări de incompatibilitate.
Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilităţii, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanţa de contencios administrativ.