vineri, 7 octombrie 2011

Timişoara / Cererile pentru ajutorul de încălzire a locuinţei

Începând cu data de 17 octombrie 2011 Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara preia cererile şi declaraţiile pe proprie răspundere însoţite de actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale, combustibili solizi şi petrolieri, conform O.U.G nr. 70/2011, pentru perioada sezonului rece 2011-2012. Acestea se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara din B-dul 16 Decembrie nr. 15.
Pot beneficia de acest drept familiile sau persoanele singure, cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Timişoara, al căror venit net pe membru de familie nu depăşeşte 615 lei.
Acte necesare:
-cerere tip şi declaraţie pe proprie răspundere (puse la dispoziţie de către Direcţia de Asistenţa Socială Comunitară);
-copie după actele de identitate pentru toţi membrii familiei care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă la adresa la care se solicită ajutorul, sau locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în carte de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
-certificat de naştere pentru copiii minori sub 14 ani;
-acte doveditoare privind proprietatea: copie contract de vânzare – cumpărare, extras de carte funciară, contract de închiriere sau împuternicire din partea proprietarului locuinţei( după caz);
-acte doveditoare privind veniturile familiei din luna anterioară depunerii cererii : adeverinţă de salariu cu venitul net(inclusiv valoarea bonurilor de masă), cupon de pensie, cupon alocaţii/indemnizaţii pentru copii, alte dovezi privind veniturile.
-pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu gaze naturale – factură de plată.
Familiile si persoanele singure care au in proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse în Anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011, nu beneficiază de ajutor pentru incalzirea locuintei.
Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere se vor efectua anchete sociale pentru cel putin 60% dintre beneficiarii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei. Dacă în urma anchetelor sociale se constată că titularul nu a declarat corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia şi bunurile deţinute, sumele plătite necuvenit se vor recupera, în condiţiile legii.
Nedeclararea corectă a membrilor de familie, a veniturilor şi a bunurilor cuprinse în anexa menţionată constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei.
Programul cu publicul: Luni - Vineri , între orele 8.30 – 16.30; Marţi , între orele 8.30 – 18. Informaţii la telefon: 0256293884.