luni, 3 octombrie 2011

Timişoara / Cele nouă porunci (anuale) ale consilierului judeţean

Liga Apărării Drepturilor Omului – Filiala Timiş, în colaborare cu Asociaţia „Pro Democraţia” – Clubul Timişoara, a propus un inventar de subiecte care să facă obiectul rapoartelor anuale prezentate de consilierii judeţeni.
Potrivit prevederilor art. 78 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Timiş „fiecare consilier judeţean şi comisiile de specialitate sunt obligaţi să prezinte consiliului judeţean un raport de activitate la sfârşitul fiecărui an calendaristic, în termen de 30 de zile, care va fi făcut public prin grija secretarului judeţului, în modalitatea stabilită de consiliul judeţean”.
Analizând propunerile formulate, Consiliul Judeţean Timiş va supune votului în plen CUPRINSUL RAPORTULUI–CADRU PREZENTAT ANUAL DE CONSILIERII JUDEŢENI:
a)Prezenţa la sedinţele în plen şi ale comisiilor de specialitate (număr, procent prezenţă);
b)Exercitarea dreptului de iniţiativă privind proiectele de hotărâri (proiectele iniţiate, din care proiecte aprobate de consiliul judeţean);
c)Întrebări şi interpelări adresate preşedintelui, vicepreşedinţilor, secretarului judeţului şi şefilor compartimentelor din aparatul de specialitate (număr întrebări şi interpelări);
d)Amendamente propuse proiectelor de hotărâri în şedinţele comisiilor de specialitate şi în plenul consiliului (număr amendamente, din care însuşite prin hotărârile adoptate);
e)Participarea la întâlnirile cu cetăţenii şi aducerea la cunoştinţă a activităţilor, acţiunilor şi actelor administrative care interesează colectivităţile locale (număr întâlniri, localităţi, probleme principale abordate şi ridicate la întâlnirile cu cetăţenii prezentate în şedinţele comisiilor de specialitate şi în plenul consiliului);
f)Audienţe acordate la sediul consilului judeţean şi în teritoriu (număr audienţe, problematica principală);
g)Cursuri de formare şi perfecţionare în domeniul administraţiei publice la care a participat în calitate de consilier judeţean (organizator, denumirea cursului, perioada);
h)Delegaţii şi vizite de schimb de experienţă în ţară şi străinătate (nominalizare, perioada, rapoarte prezentate la încheierea misiunii);
i)Participarea la evenimente de interes public organizate de consiliul judeţean, consiliile locale şi organizaţii ale societăţii civile (autorităţi şi instituţii organizatoare, tema evenimentului, data).