vineri, 23 septembrie 2011

Timişoara / Şedinţă Ordinară la Consiliul Local

Membrii Consiliului Local al Municipiului Timişoara au fost convocaţi în ŞEDINŢĂ ORDINARĂ, în data de 27 septembrie, de la ora 15, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara din B-dul C.D. Loga nr.1.
Ordinea de Zi a Şedinţei:
1. Aprobarea Procesului –Verbal al Şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 03.08.2011.
2. Interpelările consilierilor municipali.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii, Organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentelor chioşcurilor şi rulotelor,locaţiilor de comercializare a cărţilor, legumelor, fructelor, florilor, aparatelor de îngheţată şi a modelelor de chioşcuri agreate, conform art.20, art.27 şi art.39 din Regulamentul privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal pe raza Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 139/19.04.2011.
7. Proiect de hotărâre privind constituirea unei societăţi comerciale pe acţiuni in vederea promovării investiţiei „Valorificarea deşeurilor municipale prin conceperea unei instalaţii adecvate şi integrarea acesteia in cadrul CET Sud Timişoara”.
8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului, a terenului aferent imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza Legii nr.112/1995, situate în Timişoara str. Constantin Brâncoveanu nr.34 şi Constantin Brâncoveanu nr. 36.
9. Proiect de hotărâre privind atribuirea parcelelor în baza Listei de priorităţi aprobată cu Hotărârea Consiliului Local nr.384/26.10.2010 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 şi 35 de ani pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a unei parcele de teren în suprafaţă de 5.000 mp., în vederea realizării unei unităţi industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timişoara.
11. Proiect de hotărâre privind unificarea şi dezmembrarea parcelelor de teren cu nr. topo 407/5/a/1, 412/1/d/1/1 şi nr. topo 411/1/b/2/1/a cuprinse în C.F. nr.409941 Timişoara ( nr.C.F. vechi 1950 Freidorf) respectiv în C.F. nr. 412796 Timişoara (nr. C.F. vechi 1950 Freidorf) şi intabularea bălţii existente.
12. Proiect de hotărâre privind subapartamentarea imobilului situat în Timişoara. Str.Gheorghe Doja nr.3 ap.7.
13. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a unor mijloace fixe care fac parte din sistemul de tratare al apelor în vederea scoaterii din funcţiune, valorificare şi după caz casare.
14. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru imobilele în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ – Colegiul Naţional Bănăţean, Liceul Sârbesc D. Obradovici şi Colegiul Tehnic de Vest.
15. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a boxelor nr.5 şi 6, în suprafaţă de 73,13 mp., la preţul de 83.700 lei, situate în imobilul din Piaţa Unirii nr.6.
16. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă (SAD), în suprafaţă de 38,85 mp., la preţul de 2.000 euro, situat în imobilul din str. 1 Decembrie nr.2.
17. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD nr.2, nr.3, nr.15 şi nr.19, situate în imobilul din str. Ştefan cel Mare nr.7.
18. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă (SAD nr.2), în suprafaţă de 69,04 mp., la preţul de 30.000 euro, situat în imobilul din str. E. Gojdu nr.13.
19. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Timişoara, str. Eugeniu de Savoya nr.1, la preţul de 630.000 euro.
20. Proiect de hotărâre privind numirea auditorului financiar la S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
21. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.89/24.02.2009.
22. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C. AQUATIM S.A. aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 36/27.01.2009.
23. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C. COLTERM S.A. aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.33/27.01.2009.
24. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C.DRUMURI MUNICIPALE S.A. aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 90/24.02.2009.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Timişoara la Clusterul de Energii Sustenabile din România – ROSENC.
26. Proiect de hotărâre privind corectarea art.2 şi art.4 al Hotărârii Consiliului Local nr.264/26.07.2011 în vederea atribuirii în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 719 mp către Parohia Ortodoxă Română Calea Lugojului.
27. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.142/19.04.2011.
28. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirii situate în Timişoara, str. Ion Slavici nr. 56, datorat bugetului local al Municipiului Timişoara pentru perioada 01.01.2011 – 31.07.2011, Parohiei Romano-Catolică Timişoara VII Freidorf.
29. Proiect de hotărâre privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat aparţinând Municipiului Timişoara de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Agendei manifestărilor culturale din anul 2011 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara.
31. Proiect de hotărâre pentru modificarea perioadei evenimentului care face obiectul Hotărârii Consiliului Local nr. 283/26.07.2011 – privind aprobarea organizării unei şedinţe comune a Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi a Consiliului Local al oraşului înfrăţit Szeged din Ungaria în a doua jumătate a anului 2011 la Timişoara şi alocarea sumei de 42.000 lei de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor prilejuite de vizita Consiliului Local al Municipiului Szeged la Timişoara.
32. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 285/26.07.2011 – privind alocarea sumei de 87.000 lei în vederea participării Municipiului Timişoara la evenimentul „Ruga Bănăţeană la Dijon” dedicat promovării Municipiului Timişoara şi Regiunii Banat la Dijon, în Burgundia , Franţa.
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Zonă rezidenţială şi funcţiuni complementare”, str. Câmpului nr. 71 Timişoara.
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amenajare spălătorie auto”, str. Drubeta nr.27, Timişoara.
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amenajare spălătorie auto”, str. Paul Constantinescu nr.48, Timişoara.
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Construire casă în regim P+1E şi împrejmuire”, Calea Dorobanţilor nr. 68, Timişoara.
37. Adresa nr.SC2011 – 017804/11.08.2011 a Asociaţiei Pro Democraţia referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.255/12.07.2011 – privind desfăşurarea procesului de învăţământ al Liceului de Arte Plastice Timişoara.
38. Adresa nr. SC2011- 019573/02.09.2011 a Asociaţiei de Proprietari din strada Telegrafului referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 288/03.08.2011 – privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea cantinei de ajutor social Timişoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost”, a Documentaţiei tehnicoeconomice şi a Analizei cost –beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 aferent Axei prioritare 1. – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul:” Poli de creştere”.
39. Adresa nr. DP2011 – 5056/15.09.2011 a Direcţiei Patrimoniu – Biroul Administrare Imobile privind solicitarea d-lui Neamţiu Florea cu privire la exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului din Timişoara, B-dul Mihai Viteazu nr.26.
40. Adresa nr. SC2011 - 019368/31.08.2011 a Asociaţiei Pro Democraţia privind recomandarea de modificare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local.